Selecteer een pagina

Privacyverklaring Troostcoach Linda

Troostcoach Linda, gevestigd te Vierlingsbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Troostcoach Linda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Troostcoach Linda (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;

 • Bankrekeningnummer.

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Troostcoach Linda verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Troostcoach Linda verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Troostcoach Linda hebt gesloten of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Troostcoach Linda verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;

 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten;

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Troostcoach Linda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Troostcoach Linda verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Troostcoach Linda een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Troostcoach Linda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Troostcoach Linda maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;

 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Troostcoach Linda;

 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Troostcoach Linda een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Troostcoach Linda van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar admin@troostcoachlinda.nl. Troostcoach Linda reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Troostcoach Linda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via admin@troostcoachlinda.nl.